Username :
Password :
   
 

วิสัยทัศน์

*********************************

" ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร ตามกระบวนการประชาธิปไตยมีระบบการบริหารจัดการที่ดี เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางพัฒนาคน และเป็นเมืองที่น่าอยู่ "

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล

     สภาพการพัฒนาที่เทศบาลหินตก ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะและสภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นในอนาคต ผู้บริหารได้กำหนดวิสัยทัศน์ดังนี้

     การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร วัตถุประสงค์การกระจาย อำนาจ รัฐบาลส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเสมือนโรงเรียนสอน ประชาธิปไตย ให้กับประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีเจตนาที่จะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเมือง การบริหาร ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทั้งในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้เลือกตั้ง และในฐานะผู้ตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารเทศบาล

     การบริหารการจัดการที่ดี (Good Governance) การบริหารจัดการที่ดีตามหลัก ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นการบริหารการปกครอง ที่โปร่งใสด้วยจริยธรรม ซึ่งหลักธรรมาภิบาล คือการบริหารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเพื่อเป็นหลักประกันว่า การดำเนินงานทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ เป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนรวม และประชาชนมั่นใจได้ว่า หน่วยงานของรัฐ ได้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม

     การส่งเสริมให้เทศบาลหินตกเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ เทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งในฐานะหน่วยส่งเสริม เทศบาล จะทำหน้าที่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริหารการจัดการทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อประโยชน์ต่อการ พัฒนา ในฐานะหน่วยการผลิตเทศบาลเป็นผู้ลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยตรง เช่น กิจการตลาดสด และอาคารพาณิชย์ เป็นต้น

     การส่งเสริมให้เทศบาลหินตก เป็นศูนย์กลางพัฒนาคน ปัจจุบันการพัฒนา ได้ให้ความ สำคัญกับการพัฒนาคนอย่างมาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปัจจุบันได้กำหนดให้ คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพราะคนเป็นทั้งผู้ดำเนินการพัฒนา และขณะเดียวกัน คนก็เป็นผู้ทีได้รับผลการพัฒนา เทศบาลซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ พัฒนาทั้งเด็กและเยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ดังนั้น จึงให้คนในเขตเทศบาล มีคุณภาพ เทศบาลต้องพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เทศบาลเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคนในเขตเมือง ได้อย่างแท้จริง

     การส่งเสริมให้เทศบาลตำบลหินตก เป็นเมืองน่าอยู่ จะต้องพัฒนาให้เทศบาล มีความพร้อมทุกด้าน อันสอดคล้องกับการพัฒนาให้เทศบาลเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาเศรษฐกิจ และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคน การเป็นเมืองน่าอยู่ มีองค์ประกอบดังนี้      1. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดี      2. การพัฒนาสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมเพียงพอ การผังเมืองที่ดี      3. การจัดการศึกษาส่งเสริมอาชีพ

 
พันธกิจ
**********************************

พันธกิจหลักของเทศบาลหินตก

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองได้
3. สร้างระบบบริหารการจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร และการปกครอง
4. ปรับปรุงพัฒนาการศึกษา และสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน