Username :
Password :
 
ลักษณะโครงสร้างองค์กร
 
การแบ่งโครงสร้างส่วนราชการภายในตามการปรับขนาด
 
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง
 
การมอบอำนาจ