Username :
Password :
   
    อำนาจหน้าที่
 

เทศบาลตำบลหินตก  
     มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติถือเป็นหน้าที่บังคับ ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ดังนี้
     1 รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
     2 ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
     3 รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
     4 ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
     5 ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
     6 ให้ราษฏรได้รับการศึกษาและอบรม
     7 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
     8 บำรุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
     9 หน้าที่อื่นตามที่กฏหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

เทศบาลตำบลหินตก  
     ยังอาจทำกิจกรรมบางกิจกรรมที่บัญญัติ ไว้ตาม มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้อีกคือ
     1 จัดให้มีน้ำสะอาด หรือน้ำประปา
     2 จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์
     3 จัดให้มีตลาด ท่าเรือ ท่าข้าม
     4 จัดให้มีสุสาน และฌาปนสถาน
     5 บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฏร
     6 จัดให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนไข้
     7 จัดให้มีและบำรุงรักษาการไฟฟ้า หรือแสงสว่าง
     8 จัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 9 ประกอบการเทศพานิชย