Username :
Password :
 
 
นายสมศักดิ์ กิตติอุดมพร
ปลัดเทศบาล เบอร์โทร 075497044#1
ว่าง
รองปลัดเทศบาล
นางนิชธาวัลย์ จันทร์แก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เบอร์โทร 075497044#1
นายไชยยันต์ เมียนแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง เบอร์โทร 075497044#3
นายธรรมนูญ สันตยานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง เบอร์โทร 075497044#2
นางสาวสายเสน่ห์ วงศ์เสน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เบอร์โทร 075355748
นายจำนงค์ แก้วไทย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา เบอร์โทร 075497044#5