Username :
Password :
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวสายเสน่ห์ วงศ์เสน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวสายเสน่ห์ วงศ์เสน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายจิตติ แวววรรณจิตร
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ