Username :
Password :
 
กองคลัง
 
นายไชยยันต์ เมียนแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
.

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางเหมือนจิตต์ ชินรักษกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
.
.
นางวิลาวรรณ เสริมศักดิ์วรกุล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาววรรณวิมล นำนาผล
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศรีสุดา เสาว์กลาง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
.

ฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาวเรวดี รักบางบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
.

งานการเงินและบัญชี

.

งานพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวอรอุมา รักบางบูรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายศุภชัย อังครา
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวพสุพร ใหม่แย้ม
เจ้าพนักงานพัสดุ