Username :
Password :
ประกาศกำหนดราคากลาง
     
ประกาศกำหนดราคากลาง ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรบริเวณถนนประชาบำรุง หมู่ที่ 4 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 

 ประกาศเทศบาลตำบลหินตก

เรื่อง  ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรบริเวณถนนประชาบำรุง

หมู่ที่  4  ตำบลหินตก  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

      ………………………………………..…………. 

                                ตามที่เทศบาลตำบลหินตก  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรบริเวณถนนประชาบำรุง หมู่ที่ 4 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างขยาย ผิวจราจรพร้อมรางวี ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ในการก่อสร้าง  ไม่น้อยกว่า 190 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร และบ่อพัก ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหินตก เลขที่ ช15/2562 จำนวน 14 แผ่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย และ             ได้คำนวณราคากลางตามแบบที่กำหนด  เป็นเงินทั้งสิ้น 340,100.- บาท (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)   ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนั้น

                        เทศบาลตำบลหินตก  ขอประกาศให้ทราบถึงราคากลางของโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เทศบาลตำบลหินตกกำหนด                                      

                              จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

                                    ประกาศ  ณ วันที่ 28 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

 

                                                                                 นายมาโนช  สวัสดีนฤมล

                                                                                     (นายมาโนช  สวัสดีนฤมล)

                                                                                นายกเทศมนตรีตำบลหินตก

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร โครงสร้างขยายผิวจราจร1_020620_093809.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2563