Username :
Password :
ประกาศกำหนดราคากลาง
     
ประกาศกำหนดราคากลาง ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะฝายพุดหง จำนวน 4 รายการ
   
 

 ประกาศเทศบาลตำบลหินตก

เรื่อง  ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะฝายพุดหง

จำนวน 4 รายการ

      ………………………………………..………….

 

                                ตามที่เทศบาลตำบลหินตก  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะฝายพุดหง จำนวน 4 รายการ รายละเอียดดังนี้

                1. ก่อสร้างศาลาพักผ่อนสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฝายพุดหง หมู่ที่ 4 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว  ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ลึก 6.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหินตก

                     2. ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฝายพุดหง หมู่ที่ 4 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างศาลาพักผ่อน ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 2.50 เมตร               ยาว 2.50 เมตร จำนวน 3 หลัง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหินตก 

                3. ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฝายพุดหง หมู่ที่ 4 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 189 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหินตก                    

                4. ก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 โดยทำการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ค.ส.ล. ผนังบุหินแกรนิต กว้าง 1.50 เมตร ยาว 13.00 เมตร สูง 3.30 เมตร บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ    ฝายพุดหง หมู่ที่ 4 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหินตก เลขที่ ช1/2563 จำนวน 41 แผ่น เป็นเงิน 1,624,300.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

                        เทศบาลตำบลหินตก ขอประกาศให้ทราบถึงราคากลางของโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เทศบาลตำบลหินตกกำหนด                                               

                                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป 

                                                ประกาศ  ณ วันที่  31 มกราคม  พ.ศ. 2563

 

                                                                                                นายมาโนช  สวัสดีนฤมล   

                                                                                               (นายมาโนช  สวัสดีนฤมล)

                                                                                               นายกเทศมนตรีตำบลหินตก

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ราคากลาง_190320_160340.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร ปรับปรุงฝายพุดหง_0_190320_160443.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 31 มกราคม. 2563