Username :
Password :
ประกาศกำหนดราคากลาง
     
ประกาศกำหนดราคากลาง ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฝายพุดหง หมู่ที่ 4 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 

 ประกาศเทศบาลตำบลหินตก

เรื่อง  ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ     ฝายพุดหง หมู่ที่ 4 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

      ………………………………………..………….

 

                                ตามที่เทศบาลตำบลหินตก  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฝายพุดหง หมู่ที่ 4 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 168 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 672 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหินตก เลขที่ ช27/2562 จำนวน 8 แผ่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 440,000.- บาท (สี่แสน-     สี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนั้น 

                        เทศบาลตำบลหินตก ขอประกาศให้ทราบถึงราคากลางของโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เทศบาลตำบลหินตกกำหนด                                                  

                                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

                                                ประกาศ  ณ วันที่  22  ตุลาคม  พ.ศ. 2562

 

                                                                                 นายมาโนช  สวัสดีนฤมล                                   

                                                                                     (นายมาโนช  สวัสดีนฤมล)

                                                                                    นายกเทศมนตรีตำบลหินตก

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศราคากลางสวนสาธารณะ_251019_093608.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 ตุลาคม 2562