Username :
Password :
ประกาศกำหนดราคากลาง
     
ประกาศกำหนดราคากลาง ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายประชาบำรุง หมู่ที่ 4 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 

 ประกาศเทศบาลตำบลหินตก

เรื่อง  ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายประชาบำรุง หมู่ที่  4 ตำบลหินตก

อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

………………………………………..………….

 

                                ตามที่เทศบาลตำบลหินตก  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายประชาบำรุง หมู่ที่ 4 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการ   ปูเสริมผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหินตก เลขที่ ช6/2562 จำนวน 5 แผ่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  และได้คำนวณราคากลางตามแบบที่กำหนด เป็นเงินทั้งสิ้น 514,500.- บาท  (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม      แล้วนั้น 

                        เทศบาลตำบลหินตก  ขอประกาศให้ทราบถึงราคากลางของโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เทศบาลตำบลหินตกกำหนด                                      

                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

                                    ประกาศ  ณ วันที่  4 กันยายน  พ.ศ. 2562

 

                                                                                  นายมาโนช  สวัสดีนฤมล

                                                                                      (นายมาโนช  สวัสดีนฤมล)

                                                                                นายกเทศมนตรีตำบลหินตก

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศ_060919_112704.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2562