Username :
Password :
ประกาศกำหนดราคากลาง
     
ประกาศกำหนดราคากลาง ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจร พร้อมรางวี ถนนสวนสาธารณะฝายพุดหง บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฝายพุดหง หมู่ที่ 4 ตำบลหินตก
   
 

 ประกาศเทศบาลตำบลหินตก

เรื่อง  ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจร พร้อมรางวี ถนนสวนสาธารณะฝายพุดหง

บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฝายพุดหง  หมู่ที่  4  ตำบลหินตก

      ………………………………………..………….

 

                                ตามที่เทศบาลตำบลหินตก  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจร พร้อมรางวี ถนนสวนสาธารณะฝายพุดหง บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฝายพุดหงหมู่ที่ 4 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรพร้อมรางวี ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 317.50 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหินตก เลขที่ ช5/2562 จำนวน 13 แผ่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  และได้คำนวณราคากลางตามแบบที่กำหนด  เป็นเงินทั้งสิ้น 493,100.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนั้น

 

                        เทศบาลตำบลหินตก  ขอประกาศให้ทราบถึงราคากลางของโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เทศบาลตำบลหินตกกำหนด                                      

                             จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

 

                                    ประกาศ  ณ วันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

 

                                                                      

                                                                                  นายมาโนช  สวัสดีนฤมล

                                                                                      (นายมาโนช  สวัสดีนฤมล)

                                                                                นายกเทศมนตรีตำบลหินตก

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 5.ประกาศเทศบาลตำบล(ราคากลาง)_250719_133215.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 กรกฏาคม 2562