Username :
Password :
ประกาศกำหนดราคากลาง
     
ประกาศกำหนดราคากลาง ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบุญเล็งอุทิศ หมู่ที่ 9 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 

 ประกาศเทศบาลตำบลหินตก

เรื่อง  ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบุญเล็งอุทิศ หมู่ที่  9 ตำบลหินตก

อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

      ………………………………………..………….

 

                                ตามที่เทศบาลตำบลหินตก  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบุญเล็งอุทิศ หมู่ที่ 9 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการปูเสริมผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหินตก เลขที่ ช2/2562 จำนวน 5 แผ่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย และได้คำนวณราคากลางตามแบบที่กำหนด  เป็นเงินทั้งสิ้น 502,900.- บาท  (ห้าแสนสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนั้น

                        เทศบาลตำบลหินตก  ขอประกาศให้ทราบถึงราคากลางของโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เทศบาลตำบลหินตกกำหนด                                      

                             จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

                                    ประกาศ  ณ วันที่  11  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

 

                                                                                             นายมาโนช  สวัสดีนฤมล

                                                                                                  (นายมาโนช  สวัสดีนฤมล)

                                                                                           นายกเทศมนตรีตำบลหินตก

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร บุญเล็ง3_160719_155552.jpg
ดาวน์โหลดเอกสาร บุญเล็ง2_0_160719_155552.jpg
ดาวน์โหลดเอกสาร บุญเล็ง1_1_160719_155552.jpg
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 กรกฏาคม 2562