Username :
Password :
ประกาศกำหนดราคากลาง
     
ประกาศกำหนดราคากลาง ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฝายพุดหง หมู่ที่ 4 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 

 ประกาศเทศบาลตำบลหินตก

เรื่อง  ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

ฝายพุดหง  หมู่ที่ 4 ตำบลหินตก  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

      ………………………………………..………….

 

                                ตามที่เทศบาลตำบลหินตก  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฝายพุดหง หมู่ที่ 4 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างศาลาพักผ่อน ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 2.50 เมตร จำนวน 3 หลัง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหินตก เลขที่ ช.41/2561 จำนวน 15 แผ่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย และได้คำนวณราคากลางตามแบบที่กำหนด  เป็นเงิน 131,500.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนั้น

                        เทศบาลตำบลหินตก  ขอประกาศให้ทราบถึงราคากลางของโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียด  ที่เทศบาลตำบลหินตกกำหนด                                     

                             จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

 

                                    ประกาศ  ณ วันที่  9 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

 

                                                                                   นายมาโนช  สวัสดีนฤมล

                                                                                      (นายมาโนช  สวัสดีนฤมล)

                                                                                นายกเทศมนตรีตำบลหินตก

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ปรับปรุง1_160719_155145.jpg
ดาวน์โหลดเอกสาร ปรับปรุง2_0_160719_155145.jpg
ดาวน์โหลดเอกสาร ปรับปรุง3_1_160719_155145.jpg
ดาวน์โหลดเอกสาร ปรับปรุง4_2_160719_155145.jpg
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 กรกฏาคม 2562