Username :
Password :
ประกาศกำหนดราคากลาง
     
ประกาศกำหนดราคากลาง ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหินตก หมู่ที่ 6 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 

 ประกาศเทศบาลตำบลหินตก

เรื่อง  ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหินตก

หมู่ที่ 6 ตำบลหินตก  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

      ………………………………………..………….

 

                                ตามที่เทศบาลตำบลหินตก  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหินตก หมู่ที่ 6 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างฐาน ค.ส.ล. รับถังกรองน้ำ ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร และติดตั้งถังกรองน้ำ รูปทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร พร้อมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำ ภายในถังก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหินตก เลขที่ ช.27/2561 จำนวน 7 แผ่น และได้คำนวณราคากลางตามแบบที่กำหนด    เป็นเงินทั้งสิ้น 120,000.- บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนั้น

 

                        เทศบาลตำบลหินตก  ขอประกาศให้ทราบถึงราคากลางของโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียด         ที่เทศบาลตำบลหินตกกำหนด  

                                   

                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

 

                                    ประกาศ  ณ วันที่  8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

 

 

                                                                                  นายมาโนช  สวัสดีนฤมล

                                                                                      (นายมาโนช  สวัสดีนฤมล)

                                                                                นายกเทศมนตรีตำบลหินตก

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศปรับปรุงประปา_090719_140435.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร สรุปราคากลางประปา_0_090719_140435.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร ราคากลางประปา_1_090719_140435.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 กรกฏาคม 2562