Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลหินตก

เรื่อง  แผนการจัดหาพัสดุ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562

  ..................................................................................................

 

                                ด้วยเทศบาลตำบลหินตก ให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณ โดยจัดเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด   และกระจายออกในระหว่างปีเพื่อป้องกันการกระจุกตัวของปริมาณงานตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ

เพื่อให้การบริหารพัสดุมีเอกภาพและสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ขึ้น  และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ผู้ที่สนใจขอดูรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหินตก หรือที่ทำการชุมชนทุกชุมชน

 

                                                        ประกาศ  ณ   วันที่ 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562        

 

                                                                                     นายมาโนช   สวัสดีนฤมล

                                                                                    (นายมาโนช   สวัสดีนฤมล)

                                                                                    นายกเทศมนตรีตำบลหินตก

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_280219_103943.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2562