Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
 

 ประกาศเทศบาลตำบลหินตก

เรื่อง  แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   ..................................................................................................

 

                                ด้วยเทศบาลตำบลหินตก ให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณ โดยจัดเตรียมงาน ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด และกระจายออกในระหว่างปีเพื่อป้องกันการกระจุกตัวของปริมาณงานตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ

เพื่อให้การบริหารพัสดุมีเอกภาพและสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ขึ้น  และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ผู้ที่สนใจขอดูรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหินตก หรือที่ทำการชุมชนทุกชุมชน

 

                                                        ประกาศ  ณ   วันที่   1   ตุลาคม  พ.ศ.  2561        

 

 

                                                                                                นายมาโนช  สวัสดีนฤมล

                                                                                               (นายมาโนช   สวัสดีนฤมล)

                                                                                               นายกเทศมนตรีตำบลหินตก

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_151118_142435.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2561