Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งริมคลองห้วยสัก หมู่ที่ 5 ตำบลหินตก ด้วยระบบ
   
 

 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง  รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 

จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งริมคลองห้วยสัก หมู่ที่ 5 ตำบลหินตก

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

…………………………………………………………………………………………

                                ตามที่เทศบาลตำบลหินตก ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งริมคลองห้วยสัก หมู่ที่ 5 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้าง

1.             เรียงหินในกล่องลวดตาข่าย กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 380 เมตร

2.             เรียงหินยาแนว กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 20 เมตร

3.             คันหินพร้อมราวกันตก ความยาวรวม 400 เมตร                                       

      ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหินตก เลขที่ ช.14/2560 จำนวน 8 แผ่น พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามประกาศเทศบาลตำบลหินตก ลงวันที่  11 สิงหาคม 2560 และเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ 1/2560  ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยกำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างฯ ในวันที่  30  สิงหาคม  2560  เวลา  10.00 น. 12.00 น. ณ  ที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอทั้งสิ้น  รวม  3  ราย  นั้น

                                บัดนี้  คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการดังกล่าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังต่อไปนี้

                                                      1.  หจก. ป.นครศรี การช่าง

                        2.  หจก. สินแสงจันทร์ นครศรีฯ

                        3.  หจก. ทีทีเอส สยาม

                       ประกาศ  ณ  วันที่  31  สิงหาคม  พ.. 2560

                                                            (ลงชื่อ)          นายสิทธิศักดิ์  ศักดิ์ศรี             ประธานกรรมการ

                                                                              (นายสิทธิศักดิ์  ศักดิ์ศรี)                                                                                                                    (ลงชื่อ)จ่าเอก    กิตติศักดิ์  พลไชย                 กรรมการ

(กิตติศักดิ์  พลไชย)

                                                          (ลงชื่อ)      นางสาวสายเสน่ห์  วงศ์เสน         กรรมการ

                                                                          (นางสาวสายเสน่ห์  วงศ์เสน)                                         

                                                          (ลงชื่อ)   นางสาววันวิวาห์  ประสานพจน์   กรรมการ

                                                                       (นางสาววันวิวาห์  ประสานพจน์)

                                                          (ลงชื่อ)     นางสาวณิชาภัทร  อำนักมณี       กรรมการ

                                                                          (นางสาวณิชาภัทร  อำนักมณี)

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2560