Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายนวลขาวต่อจากของเดิม หมู่ที่ 9 ตำบลหินตก
   
 

 ประกาศเทศบาลตำบลหินตก

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายนวลขาวต่อจากของเดิม หมู่ที่ 9 ตำบลหินตก

      ……………………………………..………….

                        ตามที่เทศบาลตำบลหินตก  ได้เชิญผู้รับจ้างเข้าร่วมเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายนวลขาวต่อจากของเดิม หมู่ที่ 9 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 104 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่  ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหินตก  เลขที่ ช.30/2560 จำนวน 5 แผ่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีการตกลงราคา  ตามหนังสือ ที่ นศ. 52902/605  ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 โดยกำหนดให้ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  ถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 1 ราย นั้น

                                ผลปรากฏว่ามีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้

 

                                                เป็นราคาที่รวม VAT                                          เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

 

รายการพี่จารณา

ผู้เสนอราคาดีที่สุด

ราคาที่เสนอ

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทรทองก่อสร้าง

63,600.00 บาท

 

                                                ประกาศ  ณ วันที่  22  สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

                                                                           (นายมาโนช  สวัสดีนฤมล)

                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลหินตก

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2560