Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฝายพุดหง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลหินตก
   
 
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฝายพุดหง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลหินตก
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_300817_101914.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร 20170830101914_02.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2559