Username :
Password :
ประกาศกำหนดราคากลาง
     
ประกาศกำหนดราคากลาง ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายคลองพุดหง หมู่ที่ 4,5 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 

 ประกาศเทศบาลตำบลหินตก

เรื่อง  ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายคลองพุดหง หมู่ที่ 4,5 ตำบลหินตก

อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

      ………………………………………..………….

 

                                ตามที่เทศบาลตำบลหินตก  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ตามคำสั่งที่ 184/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายคลองพุดหง หมู่ที่ 4,5 ตำบลหินตก ซ่อมแซมผนังกันน้ำ ยาว 28 เมตร และก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง ยาว 100 เมตร เทศบาลตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหินตก เลขที่ ช.-/2561 จำนวน 5 แผ่น นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 3,694,609.59- บาท  (สามล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าบาทห้าสิบเก้าสตางค์)

 

                        เทศบาลตำบลหินตก ขอประกาศให้ทราบถึงราคากลางของโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เทศบาลตำบลหินตกกำหนด  

                                               

                                                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

 

                                                                ประกาศ  ณ วันที่  18  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564

 

                                                                                                  

                                                                                               

                                                                                                 (นายสมศักดิ์  กิตติอุดมพร)

                                                                                                  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

                                                                                                 นายกเทศมนตรีตำบลหินตก

 

 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ผนวก 3 ใบแจ้งปริมาณและราคาและสูตรการปรับราคา (สูตรค่าK)_200522_141324.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2563