Username :
Password :
ประกาศกำหนดราคากลาง
     
ประกาศกำหนดราคากลาง ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.31-024 ถนนสายเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ตำบลหินตก
   
 

 ประกาศเทศบาลตำบลหินตก

เรื่อง  ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.31-024 ถนนสายเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ตำบลหินตก

      ………………………………………..………….

 

                                ตามที่เทศบาลตำบลหินตก  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.31-024 ถนนสายเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ตำบลหินตก จำนวน 4 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,663 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหินตก เลขที่ ช.32/2562 จำนวน 7 แผ่น นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 1,418,200.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

 

                        เทศบาลตำบลหินตก ขอประกาศให้ทราบถึงราคากลางของโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เทศบาลตำบลหินตกกำหนด  

                                               

                                                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

 

                                                                ประกาศ  ณ วันที่  16  ธันวาคม  พ.ศ. 2563

                                                                                                  

                                                                                                นายมาโนช  สวัสดีนฤมล

                                                                                               (นายมาโนช  สวัสดีนฤมล)

                                                                                               นายกเทศมนตรีตำบลหินตก

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร สายเฉลิมพระเกียรติ_200522_141053.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 ธันวาคม 2563