Username :
Password :
ประกาศกำหนดราคากลาง
     
ประกาศกำหนดราคากลาง ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรือง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายเทศประชา หมู่ที่ ๕ ตำบลหินตก
   
 

 ประกาศเทศบาลตำบลหินตก

เรื่อง  ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายเทศประชา

หมู่ที่ 5 ตำบลหินตก  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

      ………………………………………..………….

 

                                ตามที่เทศบาลตำบลหินตก  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายเทศประชา หมู่ที่ 5 ตำบลหินตก  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการปูเสริมผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหินตก เลขที่ ช.11/2562 จำนวน   7 แผ่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตั้งไว้เป็นเงินจำนวน 499,500.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพัน- ห้าร้อยบาทถ้วน) และได้คำนวณราคากลางตามแบบที่กำหนด เป็นเงินทั้งสิ้น 488,500.00 บาท (สี่แสนแปด-หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนั้น

                        เทศบาลตำบลหินตก  ขอประกาศให้ทราบถึงราคากลางของโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เทศบาลตำบลหินตกกำหนด                                      

                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

 

                                    ประกาศ  ณ วันที่  15  มกราคม พ.ศ. 2564

 

                                                                                 นายมาโนช  สวัสดีนฤมล

                                                                                      (นายมาโนช  สวัสดีนฤมล)

                                                                                นายกเทศมนตรีตำบลหินตก

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร สายเทศประชา ม.5_070421_095321.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มกราคม. 2564