Username :
Password :
ประกาศกำหนดราคากลาง
     
ประกาศกำหนดราคากลาง ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้ม ค.ส.ล. สำหรับจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมลาน ค.ส.ล. บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิ
   
 

 ประกาศเทศบาลตำบลหินตก

เรื่อง  ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้ม ค.ส.ล. สำหรับจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมลานค.ส.ล. บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 หมู่ที่ 4 ตำบลหินตก

      ………………………………………..…………. 

                                ตามที่เทศบาลตำบลหินตก  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซุ้ม ค.ส.ล. สำหรับจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมลาน ค.ส.ล. บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 หมู่ที่ 4 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างซุ้ม ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 3.00 เมตร จำนวน 2 หลัง พร้อมก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร และก่อสร้างศาลาพักผ่อน ค.ส.ล.ชั้นเดียว กว้าง 2.50 เมตร ยาว 2.50 เมตร จำนวน 3 หลัง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหินตก เลขที่ ช25/2563 จำนวน 37 แผ่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าและได้คำนวณราคากลางตามแบบที่กำหนด  เป็นเงินทั้งสิ้น 377,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนั้น

                        เทศบาลตำบลหินตก  ขอประกาศให้ทราบถึงราคากลางของโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เทศบาลตำบลหินตกกำหนด                               

                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

                                     ประกาศ  ณ วันที่  23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 

                                                                                  นายมาโนช  สวัสดีนฤมล

                                                                                      (นายมาโนช  สวัสดีนฤมล)

                                                                                นายกเทศมนตรีตำบลหินตก

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ราคากลางซุ้ม คสล_251120_090921.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร ราคากลาง คสล.สำหรับจำหน่ายอาหาร_0_251120_091650.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2563