Username :
Password :
ประกาศกำหนดราคากลาง
     
ประกาศกำหนดราคากลาง ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายแยกประชาสันติ 2 – ที่ดินนายหมาด ศรีสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลหินตก
   
 

 ประกาศเทศบาลตำบลหินตก

เรื่อง  ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายแยกประชาสันติ 2 –

ที่ดินนายหมาด ศรีสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลหินตก

      ………………………………………..………….

 

                                ตามที่เทศบาลตำบลหินตก  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายแยกประชาสันติ 2 – ที่ดินนายหมาด ศรีสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการบุกเบิกเขตทาง กว้าง 3.00 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 218.00  เมตร ใช้หินคลุกปรับแต่งผิวจราจรไม่น้อยกว่า 98 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหินตก เลขที่ ช.10/2562 จำนวน 6 แผ่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย และได้คำนวณราคากลางตามแบบที่กำหนด เป็นเงินทั้งสิ้น 104,100.00 บาท (หนึ่งแสนสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนั้น

                        เทศบาลตำบลหินตก  ขอประกาศให้ทราบถึงราคากลางของโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เทศบาลตำบลหินตกกำหนด                                   

                              จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

                                    ประกาศ  ณ วันที่  8 กันยายน พ.ศ. 2563 

                                                                                             นายมาโนช  สวัสดีนฤมล

                                                                                                  (นายมาโนช  สวัสดีนฤมล)

                                                                                            นายกเทศมนตรีตำบลหินตก

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ตารางงบประมาณ_080920_144304.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร ราคากลาง_0_080920_144304.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 กันยายน 2563