Username :
Password :
ประกาศกำหนดราคากลาง
     
ประกาศกำหนดราคากลาง ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแสงแก้วอุทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 

 ประกาศเทศบาลตำบลหินตก

เรื่อง  ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแสงแก้วอุทิศ   หมู่ที่ 5 ตำบลหินตก 

อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

      ………………………………………..………….

 

                                ตามที่เทศบาลตำบลหินตก  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแสงแก้วอุทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลหินตก  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตรไหล่ทางตามสภาพพื้นที่  ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหินตก เลขที่ ช.12/2562 จำนวน 9 แผ่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย และได้คำนวณราคากลางตามแบบที่กำหนด  เป็นเงินทั้งสิ้น 521,000.00 บาท (ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนั้น

                        เทศบาลตำบลหินตก  ขอประกาศให้ทราบถึงราคากลางของโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เทศบาลตำบลหินตกกำหนด                                      

                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป 

                                    ประกาศ  ณ วันที่  7  สิงหาคม พ.ศ. 2563

 

                                                                                  นายมาโนช  สวัสดีนฤมล

                                                                                      (นายมาโนช  สวัสดีนฤมล)

                                                                                นายกเทศมนตรีตำบลหินตก

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ถนนสายแสงแก้ว_130820_153447.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 สิงหาคม 2563